Anunțuri

Buletin informativ

Buletin informativ în conformitate cu art. 5 alin. 2 din Legea 544/2001

 Acte normative care reglementeaza organizarea si functionarea autoritatii sau institutiei publice

 a) Actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea Primariei comunei IP

 • Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata
 • Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ cu modificarile ulterioare
 • Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare
 • Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica
 • Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare
 • Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata
 • Legea 227/2015, privind Codul fiscal
 • Legea 53/2003, Codul Muncii

 b) Structura organizatorica, atributiile departamentelor, programul de functionare, programul de audiente al Primariei comunei IP

 • 1)Organigrama institutiei
 • 2) Regulamentul de organizare si functionare
 • 3) Programul de functionare:
  De Luni pâna Vineri, între orele: 7,30-15,30
 • 4) Program de audiente:
  • Primar, Markus Laszlo: de Luni ,marți,joi, vineri între orele: 10:00 – 12:00
   miercuri între orele: 10:00 – 12:00 Zăuan
  • Viceprimar, Hopide Liviu : de Luni pâna Vineri, între orele: 10:00 – 12:00
  • Secretar, Chiorean Maria . : de Luni pâna Vineri, între orele: 10:00 – 12:00

 c) Numele si prenumele persoanelor din conducerea Primariei comunei Ip si ale functionarului responsabil cu difuzarea informatiilor de interes public.
Conducerea Primariei comunei IP:

 • dl. Markus Laszlo – Primar
 • dl. Hopide Liviu – Viceprimar
 • d-na Chiorean Maria  – Secretarul comunei Ip

Persoana responsabila cu difuzarea informatiilor de interes public: Csiki Elemer.

 d) Coordonatele de contact

 • Denumire: Primaria comunei Ip
 • Sediul: Ip nr.93
 • Telefon : 0260671719
 • Fax: 0260671662
 • E-mail: primipsj@yahoo.com
 • Site : 

e) Sursele financiare, bugetul si bilantul contabil se pot consulta la sediul institutiei.

f) Lista cuprinzand documentele de interes public

Informatiile de interes public comunicate din oficiu, potrivit art. 5 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public:

 • Actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea Primariei comunei Ip;
 • Structura organizatorica, atributiile departamentelor, programul de functionare, programul de audiente al Primariei comunei Ip;
 • Numele si prenumele persoanelor din conducerea Primariei comunei Ip, si ale functionarului responsabil cu difuzarea informatiilor publice;
 • Coordonatele de contact ale Primariei comunei Ip respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail si adresa paginii de internet;
 • Sursele financiare, bugetul si bilantul contabil;
 • Programele si strategiile proprii, alte documente publicate pe site-ul institutiei;
 • Lista documentelor produse si/sau gestionate, potrivit legii;
 • Modalitatile de contestare a deciziei autoritatii sau a institutiei publice in situatia in care persoana se considera vatamata in privinta dreptului de acces la informatiile de interes public solicitate.;

 g) Lista cuprinzand categoriile de documente produse si/sau gestionate, potrivit legii

Informatiile de interes public comunicate din oficiu, potrivit art. 5 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public:

 • dispozitiei ale primarului;
 • proiecte de hotarâri;
 • instrumente de prezentare a actelor administrative: expunere de motive, note de fundamentare, referate de aprobare;
 • note de discutii;
 • referate de aprobare;
 • fise de audienta;
 • protocoale;
 • rapoarte;
 • studii;
 • analize;
 • prognoze;
 • proiecte de strategii;
 • scrisori sau adrese;
 • materiale de specialitate;
 • fise de proiect;
 • contracte de achizitie publica;
 • procese-verbale;
 • adrese;
 • observatii si propuneri;
 • avize;
 • planuri urbanistice de detaliu sau zonale;
 • planul urbanistic general;
 • certificate de urbanism si autorizatii de construire/desfiintare;
 • autorizatii pentru activitati independente (asociatii familiale, persoane fizice), autorizatii taxi, autorizatii de functionare si avize pentru orarul de functionare;
 • autorizatii de acces în zone cu restrictii de tonaj;
 • date de stare civila ;

 h) Modalitatile de contestare a deciziei autoritatii sau a institutiei publice în situatia in care persoana se considera vatamata in privinta dreptului de acces la informatiile de interes public solicitate – sunt prevazute in art. 21 si 22 din Legea nr. 544/ 2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, si anume:

 • reclamatia administrativa – se depune la conducatorul autoritatii sau al institutiei publice
 • plângerea la sectia de contencios administrativ a tribunalului in a carei raza teritoriala domiciliaza sau in a carei raza teritoriala se afla sediul autoritatii ori al institutiei publice.

Ultima actualizare: 14:32 | 23.02.2024

Sari la conținut